ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
24

• หญิง
33

รวม
57


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
7


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
4

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
2

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกตัดผมชาย
1

• แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกนวดแผนไทย
1

• แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
1

• งานบริหารงานทั่วไป
10

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
6

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
8

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
8

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
9

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)
1

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
1

• งานศูนย์บริการ สนับสนุน นักเรียน นักศึกษาพิการ
6

• งานลูกเสือวิสามัญ
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายอภิชาติ กุลธานี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้บริหาร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0931399949
อีเมล์ : apichat.k@srpoly.ac.th
ไลน์ไอดี : apichat.vec
รองผู้อำนวยการนางปาลิดา ศรีตุลานุกค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0652783212
อีเมล์ : Sritulanuk254@gmail.comนางสุนีย์ ปรีชานนทกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 099-4144042
อีเมล์ : npreechanontakul@gmail.comนายเทอดศักดิ์ ผลพูน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0800599880
อีเมล์ : phonphoon@gmail.com
หัวหน้าแผนกนางสาวพัชญา เดชวารี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู
โทรศัพท์ : 0885841291นายอดิศร วัฒนานุสิทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์บริการ สนับสนุน นักเรียน นักศึกษาพิการ
ครู
โทรศัพท์ : 0973353409
อีเมล์ : noom25197425@gmail.comนายวิเชียรสวัสดิ์ แก้วมณี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู
โทรศัพท์ : 0883745948
อีเมล์ : wichain_tim@hotmail.comนายจักรพงศ์ ปัญญาดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0854116590
อีเมล์ : jukapong0fon@gmail.com
ไลน์ไอดี : 17rain28นายรณชัย ดาทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0849284833
อีเมล์ : ronnachai.da@ovec.moe.go.th
ไลน์ไอดี : dathong21นางอารีรัตน์ ประสงค์จีน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์บริการ สนับสนุน นักเรียน นักศึกษาพิการ
ครู
โทรศัพท์ : 0883596718
อีเมล์ : prasonggeen.a@gmail.comนางพนิดา แจ้งสว่าง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
โทรศัพท์ : 0843938487
อีเมล์ : panidatoon2627@gmail.comนายธารา แสงเพ็ชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0844774337
หัวหน้างานนายอักษรเพชร วิจิตรเรืองชัย
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
หัวหน้างาน งานศูนย์บริการ สนับสนุน นักเรียน นักศึกษาพิการ
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0862471057
อีเมล์ : toonnnoy_22@hotmail.com
ไลน์ไอดี : thananoi10นายมงคล โภคทรัพย์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0862558595
อีเมล์ : submongkol3579@gmail.comนายวีระกรณ์ สถาน
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0981018729
อีเมล์ : chaiweerakorn@gmail.comนางสาวอริสรา ดลเสมอ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0816600416
อีเมล์ : arissnate@hotmail.com,srpoariss081@gmail.com,
ไลน์ไอดี : ariss2559นายบุญชิต รังทอง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
โทรศัพท์ : 0899471660
อีเมล์ : boonchit182@gmail.comนางสาวอภิญญาภรณ์ ป้องเขต
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0909822955
อีเมล์ : ื์์์ืNutttangmo@gmail.comนายศรพิทักษ์ เรืองเศษ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
หัวหน้างาน งานลูกเสือวิสามัญ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู
โทรศัพท์ : 0996351471
อีเมล์ : sorn3254@hotmail.comนายรัชพงศ์ กาบจันทร์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครู
โทรศัพท์ : 0636262539
อีเมล์ : ratchapongza12@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0636262539นางสาวอำภา ผดุงดี
หัวหน้างาน งานบัญชี
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0945362235
อีเมล์ : ampha.acc@gmail.comนายอัฐวุธ สุไต้ทอน
หัวหน้างาน งานทะเบียน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู
โทรศัพท์ : 0885844304
อีเมล์ : eon5972@gmail.comนางสาวพัณณิตา ศิลากุล
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์บริการ สนับสนุน นักเรียน นักศึกษาพิการ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ครู
โทรศัพท์ : 0831007294
อีเมล์ : pannitamahidol@gmail.comนายจิตรกร สมานมิตร
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู
โทรศัพท์ : 0840016774
อีเมล์ : jittakorn.tae@gmail.com
ไลน์ไอดี : jittakorn.taeนายอุเทน ศิริทอง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู
โทรศัพท์ : 0872607741
อีเมล์ : utehn_1@hotmail.com
ไลน์ไอดี : 0872607741นางสาวนงค์ลักษณ์ คำแหงพล
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0910656951
อีเมล์ : nongluk.k@srpoly.ac.th
ไลน์ไอดี : nan_nonglukนางสาวเบญจมาภรณ์ ฤทธิเกรียง
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 083-9507247นางสาวบุษราคัม ใบทอง
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0979718519
พนักงานราชการ (ครู)นายกิตติ มั่นหมาย
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู
อีเมล์ : kmunmay11@gmail.com
ครูพิเศษสอนนางสาวชุติมณฑน์ บุญคง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวรจนา พันธ์อินทร์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู
โทรศัพท์ : 0930987087
อีเมล์ : nangrod3232@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0930987087นายจิรานุวัฒน์ ทุ่มโสภา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0931922691
อีเมล์ : iranuwat518@gmail.comนางสาวชลันธรณ์ สุดอุดม
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0968430851
อีเมล์ : s6402012520192@email.kmutnb.ac.th
ลูกจ้างชั่วคราวนางสาววิภาวดี มีแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างชั่วคราว งานวางแผนและงบประมาณ
ลูกจ้างชั่วคราว งานความร่วมมือ
ลูกจ้างชั่วคราว งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0883699379
อีเมล์ : vipa_37@hotmail.comนางสาวธนรา กนกบุญพิทักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0839358855
อีเมล์ : k.tanara22@gmail.comนางสาววรัชยา โฮมสองชั้น
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0973392201
อีเมล์ : waratchaya201201@gmail.comนางสาวนัดวิภา ยอดดำ
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวธิดารัตน์ นาห่อม
ลูกจ้างชั่วคราว งานบัญชีนายสุธี เหิมฉลาด
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)นายประสพ ศรีขาว
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นางจันทร์เพ็ญ แต้มสุด
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาววิภา ชนะสุข
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างชั่วคราว งานศูนย์บริการ สนับสนุน นักเรียน นักศึกษาพิการ
โทรศัพท์ : 0804883356
อีเมล์ : Wipa.pimdee2533@gmail.com
ไลน์ไอดี : Cherry wipaนางสาววรรณทนา ศาลางาม
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ไลน์ไอดี : 0987437207นางสาวจตุพร ตลับทอง
ลูกจ้างชั่วคราว งานศูนย์บริการ สนับสนุน นักเรียน นักศึกษาพิการ
ครู
โทรศัพท์ : 0611219034นางสาวพิมพ์เพ็ญ วรรณูปถัมภ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0823172599
อีเมล์ : pimpen1026@gmail.comนางสาวศศิธร นามวัฒน์รชา
ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0934515143
อีเมล์ : taweenoon2538@gmail.comนางสาาวจุฑามาศ จันทร์สิงขะ
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0962287456นายอุทัย แพทย์มด
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสาน มันธุภา
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(ยาม)นายสมบัติ พาเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(ยาม)
ผู้ช่วยงานนางสาวอัญญานี สมบูรณ์รัตน์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ชำนาญการ แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
โทรศัพท์ : 0885844020
อีเมล์ : yaanee.s@gmail.com
เจ้าหน้าที่นางศศิร์ธา สาแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0864687463
อีเมล์ : jey_2519@hotmail.comนางสาวรุจิเรข ตรงใจ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0812746368
อีเมล์ : Rujirek3@yahoo.co.thนางสุนิสา สมานสุข
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0863949069
อีเมล์ : sunisa6729@hotmail.comนางพรรณระวี กุลธานี
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0821327664
อีเมล์ : con_r_pub@hotmail.com
ไลน์ไอดี : nok.buri.rin
ผู้ชำนาญการนางสายเพียร กองงาม
ผู้ชำนาญการ แผนกนวดแผนไทยนายชยพล มีศิริ
ผู้ชำนาญการ แผนกตัดผมชาย